HOTĂRÂREA  nr.21

Din  22.02.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.21

Din  22.02.2022

privind alocare sumei de 6000 lei în vederea tipăririi lucrării monografice „Jibou-Arc peste timp”

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

          – raportul de  specialitate nr.2195 din 18.02.2022 al Serviciului buget, finanțe,  contabilitate, impozite și taxe locale și solicitarea nr.15/03.01.2022;

          – Referatul de aprobare nr. 2194/18.02.2022 a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local  ;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se  aprobă alocarea sumei de 6000 lei în vederea tipăririi lucrării monografice „Jibou-Arc peste timp”.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Serviciul Buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Dl. Primar

          -Instituția Prefectului- Județul Sălaj

          -Serviciu buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Clubul Copiilor Jibou    

-Publicitate , mass-media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

            SZANTO IOAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                            OPRIȘ MARIA