HOTĂRÂREA NR. 86 din 17 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.  86

                                                Din 17 decembrie 2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna ianuarie 2014

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 decembrie 2013,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se alege preşedinte de şedinţă doamna consilier Dumuta Mihaela pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna ianuarie 2014.

            Art. 2      Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează:

                            Almas Ioan                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria