HOTĂRÂREA

nr.32 din 15.02.2023

 
 
ROMÂNIAJUDEȚUL  SĂLAJCONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU  Codul de înregistrare fiscală:4494926  …………….. 
HOTĂRÂREAnr.32 din 15.02.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”      

Consiliul Local al Orașului Jibou, întrunit în şedinţa de îndată;

Avînd în vedere:

– Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.1870/14.02.2023;

– Raportul de specialitate al Comparimentului Management de proiecte și Achiziții publice nr. 1871/14.02.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Jibou nr.1 si 3;

– prevederile Ghidului  Specific privind Regulile și condiţiile aplicabile finanţării din Fondurile Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte, PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1: Managementul Apei

În temeiul art. 139 alin.3 lit.d și art. 196 alin.1 lit.a a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

         Art.1. Se aprobă indicatorii tehnici si economici ai proiectului ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”, asa cum sunt prezentati în Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre.

         Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orașului Jibou.

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului, Prefectului Județului Sălaj, Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisași se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet https://www.primariajibou.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ:

 POP IULIUS EMMANUEL                      SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                    TEGLAȘ RODICA 

 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 32/15.02.2023

            INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘELE JIBOU, ȘIMLEU SILVANIEI ȘI CEHU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ

1. AMPLASAMENT:

Suprafețele de teren care vor fi afectate de proiect aparţin domeniului public (Orașul Jibou).

2. OBIECTIVELE INVESTIȚIEI:

         Principalele obiective ale proiectului sunt:

– creșterea calității vieții și îmbunătățirea stării de sănătate a populației

– îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităților din zonă

– dezvoltarea unei infrastructuri minimale care să asigure sprijinirea activităților economice din zonă

         Principalele efecte după implementarea proiectului:

– creșterea nivelului de trai, a gradului de confort și igienă în imobilele din Orasul Jibou 

– creșterea atractivității zonei pentru implementarea de noi activități economice, pentru investitorii autohtoni și străini

– asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea sectorului privat în mediu rural.

3. Indicatori tehnici pentru Orașul JIBOU

– Extindere rețea alimentare cu apă – 2.654 m – Extindere retea de canalizare – 6.996 m   Denumire strada Extindere retea apa [m] Extindere retea canalizare [m] Stejarilor  0 1440 Drum de Centura Est Jibou 1675 1675 Ronei  0 185 Viitorului 759 759 Eroilor 2 220 220 Garoafelor  0 480 1Mai  0 120 DJ 108 A  0 1632 Liceului  0 250 Firizei  0 235 TOTAL 2654 6996

4. Valoarea totala a investitiei:

La calculul valorii totale a proiectului de investitii s-au luat in considerare costurile unitare stabilite prin Ghidului  Specific privind Regulile și condiţiile aplicabile finanţării din Fondurile Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte, PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1: Managementul Apei.

Costul total de realizare a investiției pentru Orașul Jibou este de:

– Total valoare investiție fără TVA = 9.426.125,56 lei

         – Cheltuieli eligibile: 9.416.125,56 lei;

         – Cheltuieli neeligibile: 10.000,00 lei

Total valoare investiție cu TVA=11.217.089.42 lei

          – Cheltuieli eligibile: 11.205.189,42 lei;

          – Cheltuieli neeligibile: 11.900,00 lei

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ:

 POP IULIUS EMMANUEL                      SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                    TEGLAȘ RODICA