HOTĂRÂREA NR. 185 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA NR.  185

Din 19. 12  2017

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2017 în vederea derulării în bune condiții a  proiectelor „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate CIVIC „ și proiectul ”Abordare integrată  a saraciei  și excluziunii sociale  în beneficiul întregii comunități

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinara,

   Având în vedere:

      – Expunerea de motive a domnului Primar

      – Raportul nr. 14.553/18.12 2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2017 în vederea derulării în bune condiții a  proiectelor „Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate CIVIC „ și proiectul ”Abordare integrată  a sărăciei  și excluziunii sociale  în beneficiul întregii comunități

    – referatele de specialitate nr. 14.517/15. 12. 2017 și 14.515/15. 12. 2017 ale compartimentului Management de proiecte ,investiții și achizitii publice;

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art.58 alin (1) lit a,  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRAȘTE:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local cu  suma de 146,75mii lei din excedentul anului anterior  pentru finanțarea proiectelor mai jos precizate , potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

            a)proiectul „ Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate CIVIC”.

            b) proiectul „ Abordare integrată  a sărăciei  și excluziunii sociale  în beneficiul întregii comunități .”

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA

in; mso-hansi-theme-font:major-latin’>     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     Contrasemnează:

                MICLE CORINA                                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                                OPRIȘ MARIA