HOTĂRÂREA NR. 73 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 73

                                                Din 28 iulie  2015

Privind aprobarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale nr.2 din orasul Jibou, str. Stejarilor.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 28 iulie 2015,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar in suma de  500 lei   din bugetul local, cap. 67.02.06 Servicii religioase,  Bisericii Penticostale nr.2 din Jibou, str. Stejarilor  pentru lucrari de reparatii curente..

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                        Dumuta Mihaela                                                         SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria