PROIECT DE HOTARARE NR. 52/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE NR. 52/2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna  MAI 2016

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 APRILIE 2016,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier                         pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna  MAI 2016.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

                        VICEPRIMAR,

                        Bujor Ioan                                            Avizat legalitatea,

                                                                                    Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria