HOTĂRÂREA nr. 109 din 25 septembrie 2018

HOTĂRÂREA nr. 109

Din 25 septembrie 2018

privind aprobarea Elaborării Studiului de fezabilitate  pentru extinderea rețelelor  de gaze naturale în  satele Cuceu și Rona, a studiului geotehnic, a documentației  pentru ridicarea  topografică, avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

Consiliul local al orașului Jibou:

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.11.700/20.09.2018 al Compartimentului management de proiecte ,investitii și achizitii publice ;

-adresa nr. 7300/06.06.2018  Companiei de gaz Delgaz Grid SA;

– expunerea de motive a domnului primar înregistrată la nr. 11701/20.09.2018

-avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

Potrivit prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor  tehnico –economice  aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În baza prevederilor art.44 alin(1) din Legea nr.273/2006 legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6), lit.a, pct.14 , art.115, alin.1 lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

În temeiul prevederilor art.45 (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată,  cu modificările și completările  ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În vederea extinderii  rețelelor de gaze naturale în  satele Cuceu și Rona se aprobă realizarea urmatoarelor documentații :

  • Studiul de fezabilitate aprobat de ANRE în valoare de 50.000 lei
  • O documentație pentru ridicarea topografică în valoare de 30.000lei
  • Studiu geotehnic în valoare de 20.000 lei
  • Avize și acorduri necesare,solicitate prin certificatul de urbanism în valoare de 10.000 lei.

Valoarea estimată pentru întocmirea  documentelor necesare  este de 110.000 lei

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și Compartimentul  management de proiecte ,investiții și achiziții publice .

Art.3  Prezenta se comunică cu:

  • Domul primar
  • Instituția Prefectului – județul Sălaj

Compartimentul management de proiecte ,investitii și achiziții publice

  • Serviciul contabilitate ,impozite și taxe
  • Dosar hotărâri/dosar de ședință

                Președinte de ședință

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                                    pentru secretar oraș  

            Țelea Mureșan Valentin                            inspector  Bone Tunde Emese,