HOTĂRÂREA nr.72 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.72

Din 28.05.2019

privind aprobarea achiziționării și montării sistemului de taxare a parcărilor

din zona centrală a orașului Jibou

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.6655/24.05.2019 al compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice ;

– expunerea de motive a domnului primar nr. 6656/24.05.2019 și avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

– Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

          Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

         În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

HOTĂRAȘTE:

          Art.1 Se aprobă   achiziționarea și montarea sistemului de taxare a parcărilor din zona centrală a orașului Jibou  a unui număr de 6 parcometre pentru parcările din zonele următoare:

  • Str. 1 Mai: magazin Center;
  • Str. 1 Mai: Catedrala Ordodoxă- Biroul Notarial-Piața Agroalimentară
  • Str. 1 Mai: Peco Petrom-Oncos
  • P-ța 1 Decembrie: Parcul Central
  • P-ța 1 Decembrie: Casa de Cultură
  • P-ța 1 Decembrie:Bisserica Ortodoxă

Valoarea estimată a achiziției este de  215:000,00 lei și va fi suportată de la bugetul local. 

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar, compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice și Serviciul, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art.3 Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Compartimentului management de proiecte ,investitii si achizitii publice

-Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale  

-Dosar hotarari/dosar de sedinta

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

MICLE CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ           OPRIȘ MARIA