HOTĂRÂREA NR. 91 Din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 91

                                                            Din  29 septembrie 2015

        Privind aprobarea suplimentarii de fonduri pentru lucrarile de reabilitare a apartamentului nr.1 din bl.A.14 str. Garoafelor, orasul Jibou.

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie 2015,

            Având în vedere referatul nr. 10741/31.08.2015 al Biroului managementul proiectelor şi investiţii, expunerea de motive a d.nei viceprimar privind necesitatea  suplimentarii fondurilor pentru lucrarile de reabilitare a apartamentului nr.1 din Bl.A.14, str. Garoafelor, avizul nr.11850/2015 al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă suplimentarea cu suma de 7200 lei a  fondurilor pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a apartamentului nr.1 din bl.A.14 str. Garoafelor, orasul Jibou.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Almas Ioan                                                                 Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria