PH 31 din 24.04.2018

nr. 31 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA nr.31 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire sală de sport școlară” din ORAȘUL JIBOU, judeţul SĂLAJ” str. Firizei nr. 4

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU

 

HOTĂRÂREA nr.31

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire sală de sport școlară” din ORAȘUL JIBOU, judeţul SĂLAJ”

str. Firizei nr. 4

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 5226/18.04.2018 a Primarului orașului Jibou;

Hotărârea consiliului Local al orașului Jibou nr.87/2017”

Raportul de specialitate 5225/18.04.2018

În conformitate cu prevederile :

– Ordonanța Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;

În temeiul art.45 alin. (1) si ale art. 115, alin. (1) lit.b) din din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în  orașul Jibou, judeţul Sălaj, str. Firizei nr. 4, aflat în proprietatea orașului Jibou, în suprafaţă de 3177 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 53579 nr. cad 53579, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii ” Construire sală de sport școlară”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al orașului Jibou, județul Sălaj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al orașului Jibou se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

Art.5. Consiliul Local al orașului Jibou se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor.

Art.7 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Domnul Primar

-Compania Națională de Investiții

-Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria