HOTĂRÂREA nr.57

Din 28.03 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.57

Din 28.03 2023

privind aprobarea Grupului de Lucru Local ( GLL) și al Planului Local de Acțiune pentru incluziunea romilor

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 3938 din  24.03.2023 al domnului Primar;

-Referatul de specialitate nr. 3939/24.03.2023 privind aprobarea Grupului de Lucru Local ( GLL) și al Planului Local de Acțiune pentru incluziunea romilor;

-HOTĂRÂREA  Nr. 560/2022 din 28 aprilie 2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027:

a) Anexa 1 – Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 1 – Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire a membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi

b) Anexa 2 – Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 2 – Asigurarea accesului cetăţenilor români de etnie romă la un sistem de educaţie incluzivă de calitate

c) Anexa 3 – Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 3 – Creşterea gradului de ocupare a romilor în concordanţă cu cerinţele pieţei în sensul evoluţiei profesionale a acestora

d) Anexa 4 – Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 4 – Îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi

e) Anexa 5 – Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 5 – Susţinerea cercetării, conservării şi promovării patrimoniului cultural rom şi a identităţii culturale rome

 f) Anexa 6 – Planul de măsuri aferent Obiectivului Specific 6 – Măsuri specifice: Combaterea discriminării, a discursului şi atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracţiuni motivate de ură

g) Anexa 7 – Cadrul instituţional de implementare a Strategiei- Rolul şi responsabilităţile resurselor umane la nivel local şi judeţean în implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor din Strategie aferentă perioadei 2022 – 2027- Grup de Lucru Local

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Legea  nr. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei – cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;

-Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale, modificată;

În temeiul art. 129 alin. 1, 2 lit.”d”, alin. 7 lit.a, lit. b si lit. p ,  art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee) si art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199, art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă înființarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/ implementarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români  aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, în componența nominală, conform anexei 1,  parte integrantă din prezenta.

Art.2  Se aprobă Planul Local de Acțiune pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027, conform anexei 2,parte integrantă din prezenta.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  primarul orașului prin Direcția de Asistență Socială şi Grupul de Lucru Local constituit conform art. 1 din prezenta.

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

–      Instituția Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Direcția de Asistență Socială

–      Publicitate/dosar de ședință

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

              BIG  VALENTIN                         SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA