HOTĂRÂRE NR.76

DIN 13.04.2023

ROMÂNIA                                                                       

JUDEŢUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.76

DIN 13.04.2023

Privind modificarea suprafețelor unor imobile cuprinse în Anexa la HCL nr.192/29.12.2017 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al orașului Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului nr.   4960 din 12.04.2023;

-Raportul de specialitate nr.4961 din 12.04.2023 întocmit de Compartimentul Cadastru și Compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului,administrarea domenioului public și privat;

Avizul comisiilor de specialitate 1 si 3 ;

HCL nr.192/29.12.2017 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al orașului Jibou;

– OUG 43/1991 privind regimul drumurilor;

– Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

– Documentații topografice – planuri de încadrare în zonă – întocmite de către expert topograf Uleniuc Sergiu Vasile;

-Art.554 alin.1 din Legea nr.287/2009-Codul Civil-cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și lit. b), art. 139 alin. (1) Art. 196 alin.1 lit.a)coroborat cu art. 5 lit.ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se adopta prezenta

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea suprafețelor unor imobile cuprinse în Anexa la HCL nr.192/29.12.2017 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al orașului Jibou, conform documentatiilor topografice întocmite de către Uleniuc Sergiu Vasile situația suprafețelor imobilelor enumerate mai sus se prezintă astfel:

-La pozitia 327 –  L 930 m cuprinde: strada, acostamente rigole ;

Propunem înființarea pozitiei 327’ care va cuprinde suprafața trotuarelor astfel:

-Pozitia 327 ’ –  Strada Avram Iancu – Trotuare: S – 1964 mp formată din 8 trotuare cu suprafețele : 61mp , 110 mp, 155 mp, 206 mp, 172 mp, 358 mp, 228 mp, 674 mp.

-La poziția 479 –Spații verzi și spații de joacă –Strada Avram Iancu – Suprafața spațiilor verzi –5451 mp compusă din: -33 spatii verzi cu suprafetele: 22mp, 29mp, 30mp, 37mp, 40mp, 44mp, 44mp, 46mp, 51mp, 53mp, 55mp, 56mp, 59mp, 61mp, 68mp, 72mp, 78mp, 80mp, 90mp, 97mp, 109mp, 117mp, 119mp, 125mp, 133mp, 143mp, 205mp,219mp, 452mp, 304mp, 714mp, 1360mp, 340mp

Suprafața spațiilor de joaca – 562mp compusă dindouă spații de joacă cu suprafețele de 306mp și 256mp.                          

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei se încredinteaza Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate , Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public, Compartimenul Cadastru.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată către:

– Instituția Prefectului-Județul Sălaj 

– Primarul orașului Jibou

-Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Compartimenul Cadastru

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA