HOTĂRÂREA  nr.105

Din  27.06.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.105

Din  27.06.2023

Privind acordarea dreptului de uz şi servitute asupra unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Jibou

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.8052 înregistrat la data de 21.06.2023 al Primarului Orașului Jibou; 

-Raportul de specialitate nr.8053 înregistrat la data de 21.06.2023 al Biroului  urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;

-Adresa nr. 148043/19.05.2023 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice  România  DEER prin care solicită acordarea cu titlu gratuit a unor terenuri în suprafață totală de 17 mp ocupate definitiv aparținând domeniului public al orașului Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local

Văzând  prevederile;

-Art.12 alin. (2), (3), (4), Art.14 (3) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

Potrivit prevederilor art.108 lit.d, art.129 (4) lit. d), e), f),  (5) lit. a) , art. 349 lit. a) b),c),d),e),f),g),h), art.350 (2) art.351 (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederile art.139 (1,3) art.196 (1) lit.a  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri în suprafață totală de 17 mp, ocupate definitiv, aparținând domeniului public al orașului Jibou pe care se va realiza următoarea investiție:

 Injecție de putere Cuceu – Alimentată din PTA Cuceu ieșire Gara – proiect nr. I-22-6509/2023 întocmit de Distribuție Energie Electrică România, Sucursala Zalău.

Suprafață de terende 17 mpva fiocupată definitiv astfel :

 a) Post de transformare în anvelopa de beton 3 m  x 5 m  = 15 mp

 b) BMPIIP S= 1 mp

 c) stâlp SC 15014: S=1m

Art.2 Se instituie în sarcina SDEE Transilvania Nord Sucursala Zalău respectarea următoarelor sarcini:

-să foloseacă bunul potrivit destinației în vederea căreia a fost acordată folosința gratuită;

-să permită accesul autorităților pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

-să nu modifice bunul în parte sau integralitatea sa; 

-la încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care a fost primit.

În cazul nerespectării prevederilor legale privind folosința cu titlu gratuit a bunului se va angaja raspunderea beneficiarului în conditiile legii.

Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către primarul orașului prin grija Comp. urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat.

Art.4  Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului –Județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– Comp. urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat

– SDEE Transilvania Nord Sucursala Zalau .

– Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

       CSATLOS SANDOR                   SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                          TEGLAȘ RODICA