PH 40 din 24.04.2018

nr. 40 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA nr.40 Din 24.04.2018 Privind modificarea art.4 alin. 2 și 3 din Acordul de Parteneriat aprobat prin HCL nr. 81/2016 aferent Proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC ID 102223
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.40

Din 24.04.2018

Privind   modificarea art.4 alin. 2 și 3 din  Acordul  de Parteneriat  aprobat prin HCL nr. 81/2016 aferent  Proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC ID 102223

Consiliul Local al orașului JIBOU,

Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.5425 din 23.04.2018 privind  modificarea art.4 alin. 2 și 3 din  Acordul  de Parteneriat  aprobat prin HCL nr 81/2016 aferent  Proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC ID 102223;

– Expunerea de motive nr. 5426 din 23.04.2018 a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.66 alin.4, art.112 alin.3, art.119 alin.1 din Legea nr.292 /2011 privind legea asistentei sociale

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,Ghidul solicitantului,Condiții Generale POCU și Condiții specifice axa 4-1 Procedura de selecție a partenerilor pe baza principiilor transparenței nediscriminării , tratamentului  egal și eficienței utilizării fondurilor în baza OUG nr.64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Legea nr.362/2009,Norme metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.218/2012;

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2 lit d, alin.6 lit.a pct.2, art.115 alin.1 lit. b, din Legea administrației publice locale nr.215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(1,2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă modificarea art.4 alin.2 din Acordul de Parteneriat, respectiv  diminuarea sumei aferentă orașului Jibou de la 1.557.670,51RON la 1.355.170,51 RON astfel crește valoarea aferentă Liceul tehnologic O. Goga  de la  1.956.293,60 RON la 2,167,793.60 RON .

Art.2 Se aprobă modificarea art.4 alin.3 din Acordul de Parteneriat respectiv  diminuarea  cofinanțării pentru orașul Jibou de la 31.153,41RON la 27.103,41RON astfel crește  valoarea cofinanțării aferentă Liceului Tehnologic O. Goga de la 39.505,87 RON  la 43.355,87 RON .

     Art.3  Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și compartimentul Managementul Proiectelor, Investiții  și Achiziții Publice .

Art.4  Prezenta se comunică cu:

-dl. Primar

-Instituția Prefectului județului Sălaj

– compartimentul Managementul Proiectelor, Investiții și Achiziții Publice

– Serviciul Finanțe Buget  Contabilitate

– Liceului Tehnologic Octavian Goga

– Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

– Asociația Vis Juventus

– I Zone Knowledge Systemssrl.

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria