HOTĂRÂREA nr 160 Din 24.11 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA nr 160

Din  24.11 2017

Privind trecerea  din  domeniului public  in domeniul privat  a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora

         Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară

Având în vedere

– expunerea de motive a d-lui Primar

– raportul nr12. 956/ 09.11  2017  al Biroul urbanism si administrarea domeniului public şi privat, si biroul contabilitate privind trecerea  din  domeniului public de interes local in domeniul privat  a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora ,adresa nr 357/2008 a Companiei de apa  Somes SA  prin care se solicita casarea unor bunuri  care au fost date in concesionare acestora si care nu mai sunt functionabile si au un grad  de uzura  fizic  si moral avansat

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

     In conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publica,  cu modificările şi completările  ulterioare;

    Potrivit OG nr 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune si valorificare  a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr2861/2009 al Ministerului Finantelor Publice privind Norme  privind organizarea  si efectuarea inventarierii patrimoniului.

    In baza prevederilorart. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

    In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

      Art. 1 – Se aproba trecerea  din  domeniului public de interes local in domeniul privat  a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora potrivit  anexei parte integranta din prezenta .

    Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art. 3 – Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populatia orasului, prin afisare

         –   Dosar hotărâri/dosar de sedinta

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria