HOTĂRÂREA  nr.163

Din  26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.163

Din  26.09.2023

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sălii de Sport, dată în administrarea Sport Club Orășenesc Jibou

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.11964 din 22.09.2023 al Primarului orașului Jibou; 

-Raportul de specialitate nr.11963 din  22.09.2023 al Sport Club Orășenesc Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-HCL nr.162/2023 privind darea în administrare către Sport Club Orășenesc Jibou a unui imobil teren cu construcții sub denumirea  ,,Sală de sport cu tribună 180 locuri“  aparținând domeniului public al orașului Jibou;

-Prevederile Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și cele ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129 (1), art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sălii de Sport, dată în administrarea Sport Club Orășenesc Jibou, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Sport Club Orășenesc Jibou.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condițiile Legii nr 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

  • Instituția Prefectului Județul Sălaj
  • Primarul Orașului Jibou
  • Sport Club Orășenesc Jibou
  • Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ

               POP CORNEL EUGEN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                          TEGLAȘ  RODICA