PH nr. 82 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA nr. 82

Din 31.07.2018

privind  suplimentarea  fondurilor necesare pentru organizarea Festivalului Internațional de Folclor „ SOMEȘ CÂNTECELE TALE„

Consiliul local al orasului Jibou, 

Având în vedere  raportul nr. 9496 din 24.07.2018 al Serviciului Contabilitate privind  suplimentarea  sumelor alocate  prin HCL nr. 66/26.06.2018 pentru premierea familiilor  care implinesc în acest an 50 de ani de căsătorie deoarece numarul familiilor a crescut față de cel aprobat inițial.;

          Văzând expunerea de motive a domnului primar  și avizul favorabil al comisiilor de  specialitate;

          În conformitate cu prevederile art.36 (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  art.45  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

    Art.1  Se aprobă suplimentarea  sumelor alocate prin HCL nr.66/26.06.2018  pentru premierea familiilor  care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie cu suma de 2500 lei deoarece a crescut numărul familiilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestor premii.

   Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și doamna Opriș Dorina  șef serviciu Contabilitate

   Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl. Primar

           -biroul Contabilitate

          -Instituţia Prefectului- Județul  Sălaj

          -dosar de ședință/dosar hotărâri

          -publicitate/mass media

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                    OPRIȘ MARIA