HOTĂRÂREA nr.116 Din 22.08.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.116

Din  22.08.2019

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.10102/14.08.2019  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 ;

-referatul  nr 10.102/14.08.2019  al responsabilului financiar al  Proiectului Servicii Comunitare integrate  pentru o viata de calitate –civic ;

-referatul de aprobare  nr.  10.105/14.08 2019  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

   Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

   Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019,  conform anexei parte integrantă din prezenta.    

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

            Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

    STANA IOAN ROMULUS                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA