HOTĂRÂREA NR.193 Din 21.11.2023

ROMÂNIA                                        

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.193

Din 21.11.2023

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorii zilei de 1 Decembrie

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 15065 din 16.11.2023 al primarului orașului;

– Raportul nr. 15065 din 16.11.2023 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind alocarea  sumei de 19.900 lei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 Decembrie ;

-OUG Nr. 90/2023 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă;

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 19,90 mii lei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate zilei de 1 DECEMBRIE, Ziua Națională a României care va avea loc în data de 30 noiembrie 2023.

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                     CADAR  ANAMARIA                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ RODICA