HOTĂRÂREA

nr.33 din 15.02.2023

                         ROMÂNIA                             JUDEȚUL  SĂLAJ            CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU             Codul de înregistrare fiscală:4494926    …………….. 

HOTĂRÂREAnr.33 din 15.02.2023privind implementarea proiectului: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj

Consiliul Local al Orașului Jibou, întrunit în şedinţa de îndată;

Avînd în vedere:

– Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.1864/14.02.2023;

-Raportul de specialitate al Comparimentului Management de proiecte și Achiziții publice nr. 1867/14.02.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Jibou nr.1 si 3;

– prevederile Ghidului  Specific privind Regulile și condiţiile aplicabile finanţării din Fondurile Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte, PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1: Managementul Apei;

-constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, pentru realizarea proiectului: ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”,

În temeiul art. 139 alin.3 lit.d și art. 196 alin.1 lit.a a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

         Art.1.  Se aprobă implementarea proiectului ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”, denumit în continuare Proiectul, în cazul finanțării prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul apei, Investiția I1.1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, apel de proiecte PNRR/2022/C1/I1.

         Art.2. Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat cu Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa care va avea calitatea de lider de parteneriat, și cu Orașul Cehu Silvaniei și Orașul Simleu Silvaniei în calitate de parteneri, pentru depunerea cererii de finanțare, contractarea finanțării și implementarea proiectului.

         Art.3. În vederea implementării Proiectului ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”, Consiliul Local confirmă și aprobă următoarele:

(1) Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”.

(2) Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului pentru Orașul Jibou este inclusă în Master Plan-ul Regional pentru apă și apă uzată.

Art.4. Toate cheltuielile aferente Proiectului  pentru Orașul Jibou (eligibile şi neeligibile, inclusiv sumele necesare pentru cofinanţarea acestuia, dacă va fi cazul) se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin PNRR/2022/C1/I1.

Art.5. Orașul Jibou se obligă să asigure mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.6.  Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexa nr.1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orașului Jibou.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului, Prefectului Județului Sălaj, Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisași se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet https://www.primariajibou.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ:

 POP IULIUS EMMANUEL                      SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                    TEGLAȘ RODICA 

 
 

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU

Codul de înregistrare fiscală:494926

Anexa nr. 1 la HCL nr. 33 din data de 15.02.2023

1. Caracteristicile tehnice ale Proiectului ”Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”,

Investitiile propuse pentru orașul Jibou sunt:

– Extindere rețea alimentare cu apă – 2.654 m

– Extindere retea de canalizare – 6.996 m

2. Numărul locuitorilor deserviti direct de Proiectul ” Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Județul Sălaj”, sunt:

Numărul locuitorilor deserviti direct de catre proiect179 locuitori

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ:

 POP IULIUS EMMANUEL                      SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                    TEGLAȘ RODICA