HOTĂRÂREA nr. 107 din 25 septembrie 2018

HOTĂRÂREA nr. 107

Din 25 septembrie 2018

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2018 cu suma de 220 mii lei

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.11702/20.09.2018 al Compartimentului contabilitate,buget finanțe impozite și taxe locale prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2018  cu suma de 220 mii lei astfel:

-din „Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor”     10 miilei;

– din  „Alocări directe din impozitul pe venit(43%)            138 miilei;

– din  „Sume alocate din cota de 17,25%”                          72 miilei.

– expunerea de motive a domnului primar,nr 11703/20.09.2018 și avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

-decizia AJFP Sălaj nr. 6/SJG-STZ-3778/10.09.2018 privind repartizarea sumei de 220 mii lei;

Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit b. din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.45 alin (1 ,2) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale,republictă, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2018 cu suma de 220 miilei  astfel:

VENITURI

11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor, orașelor și municipiilor” ,                                                                         10,00 miilei

04.02.01 „Alocări directe din impozitul pe venit(43%)                                             138,00 miilei

04.02.04 „Sume alocate din cota de 17,25%”                                                           72,00 miilei

CHELTUIELI

CAP 84.03.03   Străzi                                                                                                130,00 miilei

Ch materiale

CAP 80.01.30  Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă                        80,00 miilei

Ch materiale

CAP 65.02 Învățământ                                                                                                10,00 miilei

Ajutor social în numerar

(chelt cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale)

Art2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și compartimentul contabilitate.

     Art 3 Prezenta se  comunică cu:

-domnul Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/dosar hotărâri.

-Mijloace de informare/publicație

              Președinte de ședință

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                                    pentru secretar oraș  

            Țelea Mureșan Valentin                            inspector  Bone Tunde Emese,