HOTĂRÂREA nr 52 din 30 mai 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 52

din 30 mai 2017

privind suplimentarea  unui post în regim contractual  în cadrul compartimentului  Management de proiecte  si achizitii publice ,aprobarea Organigramei  si a Statului de functii al UAT oras Jibou

           Consiliul local al oraşului Jibou ,întrunit în sedinţa  ordinara în data de

30 mai  2017   la sediul sau .

        Având în vedere:

    -raportul de specialitate nr  5859 din 11.05 2017 al  compartimentului organizare,salarizare ,resurse umene 

    -expunerea de motive  a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

        Potrivit prevederilor art III din OUG nr 63/2010 pentru modificarea  si completarea  legii nr 273/2006  privind finantele publice locale ,precum si pentru stabilirea unor  masuri financiare :

        Vazand prevederile legii nr 284/2010 privind  salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare,OUG  nr 57/2015  privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016,prorogarea unor termene ,precum si unele masuri  fiscal –bugetare,cu modificarile  si completarile ulterioare:

         Potrivit prevederilor legii nr 53/2003 ,republicata ,Codul Muncii,cu modificarile si  completarile ulterioare

          In conformitate  cu prevederile   art 36 alin 2 lit  a  coroborat cu alin 3 lit b din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

         In temeiul prevederilor art 45 alin 1 , art 115 alin 1 lit b  din legea nr 215/2001 legeaadministratiei publice locale ,republicata

Hotărăşte:

    Art 1-  Se aproba suplimentarea  unui post  de Inspector de specialitate ,de profesie inginer,personal contractual  în cadrul compartimentului  Management de proiecte  si achizitii publice  ,modificarea  anexei I la HCL nr .164/20.12.2016 privind aprobarea Organigramei  si al Statului de functii al UAT oras Jibou.,potrivit anexelor nr.1 şi 2.

   Art 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinteaza domnul primar şi doamna Teglas Rodica inspector Resurse Umane .     

    Art  3-    Prezenta se comunica cu

Institutia Prefectului judetului Salaj

Dl. Primar

Biroul  buget finante contabilitate

 Compartimentul  investitii, managementul proiectelor si achizitii  

Dosar  hotarari/dosar de sedinta

Mass-media

Presedinte de sedinta                                                Contrasemneaza SECRETAR

 Almas Ioan                                                                  Opris Maria