HOTĂRÂREA nr.135 Din 03.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                      HOTĂRÂREA  nr.135

Din  03.09.2020

privind virari de credite de la un capitol la alt capitol bugetar

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 9895 /01.09.2020 al Serviciului Buget finante contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propun virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr.9894/01.09.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art. 49(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. nr. 23 din OUG nr.135/14.08.2020;

            În conformitate cu prevederile art 129 (2) lit. b (4) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Se aprobă virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar, conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează DL. Primar si Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

 Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media        

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

    COTUȚ ȘTEFAN                                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA