HOTĂRÂREA nr.131

Din 04.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.131

Din 04.08.2023

privind aprobarea proiectului  “ One day for all!” și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.9924/03.08.2023 al Serviciului buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale privind aprobarea proiectului “One day for all!” și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului;

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr.9923/03.08.2023;   

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Văzând  prevederile art 129 (2) lit b, (4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art.139 alin.1, alin. 3 lit. a), art.196 (1) lit. a)   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  proiectul  “ One day for all!” conform anexei parte integranta din prezenta și alocarea de sumei de 104.000 lei necesară  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului  amintit mai sus.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

         -Dosar de ședință/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

           SZANTO IOAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA