HOTĂRÂREA nr.136 Din 31.08.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor Consiliului local din luna septembrie 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.136

Din  31.08.2021

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  septembrie 2021

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

         Având în vedere HCL nr.131/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

         Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  septembrie  2021  şedinţele Consiliului local ale Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Big Valentin,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

         Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                   -Persoana mentionata la articolul 1

                   -Domnul Primar

                   -Dosar hotărâri /publicitate

          – Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN OVIDIU                 SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA