Proiect de hotarare nr. 10/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                                Proiect de hotarare nr. 10/2016

Privind aprobarea planului  de  masuri pentru gospodarirea localitatilor pe  anul 2016

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere raportul nr.673/19.01.2016 al compartimentului disciplina in constructii si protecţia mediului;

In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

            In temeiul art. 36(2)lit.d,  şi art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de masuri pentru gospodarirea localitatilor  pe  anul 2016, conform Anexei care face parte integranta din proiectul de hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, şi salariaţii cu responsabilităţi în acest sector de activitate.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

VICEPRIMAR,

Indreies Ana Claudia                                                                Avizat legalitatea:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria