HOTĂRÂREA nr. 1 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr  1

Din 31. 01. 2017

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2017

               Consiliul local al orașului Jibou întrunit in ședință ordinară în data de 31. 01. 2017

            Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            Porivit  prevederior  Legii nr 393/2004 privind Statutul Aleșilor  locali ,cu modificările și completările ulterioare .

            În temeiul art. 35,  39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

            Art. 1  – Se alege preşedinte de şedinţă  doamna  consilier  Indreieș Ana –Claudia   pentru şedinţa   Consiliului Local din luna  februarie  2017.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu

                       –   Instituția Prefectului județului Sălaj

                     –  Preşedintele de şedinţă

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

Președinte de Ședință                                                       Contrasemnează

Foltiș Radu                                                                        SECRETAR ORAȘ,

                                                                                 Opriş Maria