HOTĂRÂREA nr.145 Din 28.09.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.145

Din  28.09.2021

Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2021

           Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 11863 / 23.09.2021al Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 11862 / 23.09.2021al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim III anul 2021 după cum urmează:

                                                                                                                                                                 miilei

VENITURI                                                                                                                                      3.108,71

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 63%)                                                          1.012,00

040204 Sume din cota de 14% din impozitul pe venit pentru

             echilibrarea bugetelor locale                                                                                                -149,00

390201 Venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                  215,29

42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale necesare  sustinerii

                 derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile                                  209,37                                                           

48.01.01 sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                    364,61

48.01.02 sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                 321,20

48.01.03 sume primite de la UE prefinantare                                                                                1.135,24

CHELTUIELI                                                                                                                              3.108,71

Cap 510103 Autoritati executive                                                                                                    66,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                       35,00     

201100 Carti, publicatii si materiale documentare                                                                           15,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale- stema orasului Jibou                          4,00

710130 Alte active fixe- program informatic                                                                                  12,00   

Cap 610304 Politie comunitara                                                                                                    10,00   

200105 Carburanti si lubrifianti                                                                                                      10,00

Cap 65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                            1.710,59

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                                              1.710,59

    Pentru proiectul  “Modernizare si extindere Gradinita cu program

prelungit Prichindel Jibou”, cod SMIS 123519                                                                        1.131,25       

 Pentru proiectul  “Modernizare Liceu Tehnologic Octavia Goga si

 construire sala de sport in localitatea Jibou, jud Salaj”, cod SMIS 122405                                579,34

Cap 700206 Iluminat public si electrificari rurale                                                                           80,00

200530 Alte obiecta de inventar                                                                                                           30,00

710130 Alte mijloace fixa – achizitii ghirlande luminoase                                                                  50,00

Cap 670206 Servicii religioase                                                                                                           50,00

710101 Constructii – Extindere capela                                                                                                 50,00

Cap 800130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale                               30,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                          30,00     

Cap 840303 Strazi                                                                                                                         1.162,12

200104 Apa, canal si salubritate                                                                                                           5,00

200105 Carburanti si lubrifianti                                                                                                          10,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                          50,00

200530 Alte obiecte de inventar                                                                                                         11,12

710101 Constructii- investitii                                                                                                             125,00

            -ingropare conducta de gaz pe strada Garoafelor  (15,00)

            -Regenerare urbana cartier Avram Iancu orasul Jibou si satele apartinatoare (110,00)

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport –achizitii echipamente de lucru                     12,00

710130 Alte mijloace fixe                                                                                                                  727,00

            -achizitie si montare parcometre strada Wesselenyi    (76,00)

            – achizitie autoutilitara     ( 50,00)   

-achizitie teren cresa   ( 360,00)

            -achizitie teren drum centura (18,00)                 

            – studiu de oportunitate pentru proiectul Amenajare zona de promenada pe

Valea Apa Sarata, Jibou (20,00)

-studiu de fezabilitate strazi sate  (78,00)

            -studiu de fezabilitate canalizare strazi sate (125,00)

71.03.00 Reparatii capitale                                                                                                 222,00

-reparatii sant pe str. Lautarilor (5,00)

-reparatii drumuri comunale  (97,00)

            -reabilitare pod peste parau Cioncas (120,00)

 Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

         BIG VALENTIN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA