HOTĂRÂREA NR.91 Din 29.06.2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.91

Din 29.06.2020

privind  extinderea spatiului locativ deținut de Rezmiveș Vasile chiriaș din imobilul situat pe str.Ronei nr.23  cu  încă trei camere în suprafata de  42 mp și dependinte

în suprafata de 7 mp și  includerea în spatiul locativ a fiului Zagor Vasile cu

sotia Zagor Iudit

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 7026/18.06.2020  al Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public si privat

-referatul de aprobare a domnului Primar nr.7025/18.06.2020 și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local ;

– Prin adresa nr. 6727 din 12.06.2020  d-nul Rezmives Vasile  ,titularul contractului de închiriere nr. 12164/2010 se adresează Consiliului local  Jibou cu rugămintea de a- i aproba  extinderea  spatiului locativ existent închiriat, cu suprafața rămasă neutilizată  și includerea în  fisa suprafetei locative a fiului  Zagor Vasile cu sotia Zagor Iudit deoarece sotia lui ,Rezmives Susana este grav bolnava și are nevoie de îngrijire;

-Procesul verbal nr. 7306 /26.06.2020 al Comisiei sociale de analizare a solicitărilor de locuinte ;

               Văzând  prevederile:

-Legea nr.241/2001 prin care se aprobă OUG nr.40/1999  privind protecția chiriașilor cu modificările și completările ulterioare,

-H .G.R nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei lei/mp practicat pentru  spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ;

– Legea nr.114/1996 privind locuințele,republicată cu modificări ulterioare ;

-HCL nr.125/2010 privind repartizarea unui imobil situat în str.Ronei nr.23;

            -Art. 129 alin.(1), (2) lit. c, alin.(6) lit.b, (4) lit.a, din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1  Se aprobă  extinderea spațiului locativ deținut de Rezmiveș Vasile chiriaș din imobilul situat pe str.Ronei nr.23  cu  încă trei camere în suprafata de  42 mp și dependinte în suprafata de 7 mp și  includerea în spatiul locativ a fiului Zagor Vasile cu

sotia Zagor Iudit.

Art.2  Contractul de inchiriere nr. 12164/2010 se va modifica prin act aditional iar chiria  se va recalcula în conformitate cu prevederile OUG  nr.40/1999  republicată , indexată anual cu rata inflației si H .G.R nr.310/2007, în functie de suprafața locativă aprobată.

Fisa de calcul privind stabilirea chiriei lunare  precum și fișa suprafetei locative închiriate cuprinzand membrii familiei fac parte integranta din contract

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

            Art.4 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Chiriașilor

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale

-Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA