HOTĂRÂREA nr. 70 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 70

Din 26.05.2020

Privind aprobarea Statutului UAT Oraș Jibou

Consiliul local al orasului  Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr. 5487 din 14.05.2020   a Secretarului Genaral al Uat Oraș Jibou privind aprobarea Statutului Orașului Jibou;

– referatul de aprobare nr.5486/14.05.2020  emis de primarul orasului Jibou , avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate  ale Consiliului local .

            Potrivit prevederilor  art. 104 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ ,

            Văzând  prevederile art. 129 (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul prevederile art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit. a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1 Se aproba Statutul Orașului Jibou, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr 22/1992 si HCL nr 49/2003 .

          Art 3.  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Secretarul general al Uat Oraș Jibou.

            Art.4 Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate,impozite și taxe locale

-publicitate/mass media

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA