HOTĂRÂREA nr 161 Din 24.11 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA nr 161

Din  24.11 2017

Privind completarea  domeniului public de interes local cu bunuri realizate  in orasul Jibou de catre Compania de apa Somes SA in cadrul Programului Operational  Sectorial Mediu /Proiectul  nr 2007RO161PR 009 “Extinderea si Reabilitarea Sistemelor  de apa  si apa uzata in orasele Cluj/Salaj si in cadrul Programului propriu al Companiei pentru inlocuirea ,extinderea  si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

         Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară

Având în vedere

    – expunerea de motive a d-lui Primar

    – raportul nr12.918/0711  2017  al Biroul urbanism si administrarea domeniului public şi privat, privind completarea  domeniului public de interes local cu cu bunuri realizate  in orasul Jibou de catre Compania de apa Somes SA in cadrul Programului Operational  Sectorial Mediu /Proiectul  nr 2007RO161PR 009 “Extinderea si Reabilitarea Sistemelor  de apa  si apa uzata in orasele Cluj/Salaj si in cadrul Programului proriu al Companiei pentru inlocuirea ,extinderea  si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

  – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

     In conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publica,  cu modificările şi completările  ulterioare;

    In baza prevederilorart. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

    In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

      Art. 1 – Se completează domeniul public de interes local al orasului Jibou , Sectiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea unor bunuri realizate  in orasul Jibou de catre Compania de apa Somes SA in cadrul Programului Operational  Sectorial Mediu /Proiectul  nr 2007RO161PR 009 “Extinderea si Reabilitarea Sistemelor  de apa  si apa uzata in orasele Cluj/Salaj si in cadrul Programului propriu al  Companiei pentru inlocuirea ,extinderea  si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare conform anexei parte integranta din prezenta .

    Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art. 3 – Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populatia orasului, prin afisare

         –   Dosar hotărâri/dosar de sedinta

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria