HOTĂRAREA nr. 3 Din 08.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA nr. 3

Din 08.01.2020

privind mandatarea primarului Oraşului Jibou în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

Consiliul local al Oraşului Jibou,  întrunit în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere:

-Referatul de aprobare a Primarului Oraşului nr. 85 din 07.01.2020;

-Raportul de specialitate al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului nr. 86 din 06.01.2020;

-Adresa cu nr. 1045 / 17.12.2019  a Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Ecodes Salaj  prin care se solicita  adoptarea unei hotarari a Consiliului local privind mandatarea Primarului  sau reprezentantul imputernicit al acestuia  sa aprobe in AGA modificarile  instituite de lege in structura tarifelor aplicate in cadrul  contractului de delegare  nr. 479/2016 potrivit reglementarilor OUG nr 74/2018 ;

-Prevederilor OUG 74/2018 aprobată prin Legea 31/2019, ale OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificarile și completarile ulterioare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, art.17, alin.1), lit. a-i;

-Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de interes comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”;

-Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”;

prevederile Art.10, alin.(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;    

-Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale – LOT 1 nr. 479 din 07.12.2016;

-Prevederile Ordinului 578/2006 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la  Fondul pentru mediu;

-Prevederile Ordinului 109/2007 ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

-Adresa Nr. 998/05.12.2019  si de către Autoritatea de Reglementare în sfera serviciilor publice ( ANRSC).

Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se mandatează domnul primar ing. Ghiurco Dan reprezentant desemnat în A.G.A. “ADI ECODES” al Oraşului Jibou să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” modificarea structurii tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipale – LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016 prin includerea contribuţiei pentru economia circulară de 50 lei/tonă conform prevederilor OUG 74/2018;

            Tarifele propuse spre a fi aplicate şi facturate pe parcursul anului 2020 sunt prezentate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Oraşului Jibou.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituția Prefectului Judeţul Sălaj;

-Primarul Oraşului Jibou

-Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”;

-Dosar şedinţă/ Dosar hotărâri.

-Publicitate/ mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

        SARKOZI PAUL                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA