HOTĂRÂREA nr.114 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA  nr.114

Din  28.07.2020

privind aprobare taxelor pentru utilizarea  temporară a locurilor publice din Piața agroalimentară

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr.8489/24.07.2020 al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului;

            -referatul de aprobare  nr.8488 din 24.07.2020 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

            -Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

            -HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată;

            -art 484 si 486 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art 1777 si urmatoarele din legea nr 287/2009 privind codul civil republicat

          In temeiul prevederilor art 27 ,30 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

Văzând  prevederile art. 129, alin. 1-2, lit. b) ,alin 4 lit c  alin 14  din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice  de desfacere  din cadrul pietei agroalimentare Jibou ,potrivit anexei l parte integrantă din prezenta .

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Poliția locală și Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului .

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Poliția locală

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

– Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA

                                                            Anexa l  la HCL nr  114/28.07.2020

     Art.1 Se aprobă taxele pentru inchirierea spatiilor acoperite/neacoperite   din cadrul pietei agroalimentare Jibou ,                

          -pentru spațiile acoperite ( mese) 10 lei / zi / masă, pentru ziua de joi

          -pentru spațiile acoperite ( mese)   5 lei / zi / masă, pentru zilele le luni, marți, miercuri, vineri, sâmbătă și duminică

          -pentru spaiile neacoperite  2 lei / mp / zi;

   Art 2 Taxele în Târgul de animale rămân neschimbate

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA