HOTĂRÂREA NR. 85 din 17 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 85

                                                din  17 decembrie 2013

  Privind rectificarea bugetului local potrivit HG. nr.973/2013

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 17 decembrie 2013,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local cu sumele repartizate defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Almas Ioan                                                                          SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria