HOTARAREA NR. 56 Din 26 aprilie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                         HOTARAREA NR. 56

                                         Din 26 aprilie 2016                                     

Privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul Politia locala  pentru anul 2016.

            Consiliul Local al orasului Jibou,intrunit in sedinta ordinara in data de 26 aprilie 2016,

            Având în vedere referatul nr.4917/06.04.2016 al biroului resurse umane, adresa nr. 2489/25.02.2016 înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, precum si comunicarea avizarii acestuia;expunerea de motive a viceprimarului orasului Jibou si avizul comisiei de specialiate nr.3 a Consiliului Local;

            In baza prevederilor :

In temeiul art. 45(1) lit.d  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală,  republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  din  aparatul de specialitate al Primarului şi Serviciul Politia Locala, pentru anul 2016,  ca urmare a modificarilor intervenite prin completarea  numarului maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici in grad professional imediat superior,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta   hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează dl.viceprimar şi inspectorul resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

            Petris Flavia                                          Contrasemneaza:

                                                                                    Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria