HOTĂRÂREA  nr. 118 din 23.10.2018

HOTĂRÂREA  nr. 118

Din 23.10.2018

privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.III 2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive  nr.12536 din 11.10.2018 a domnului Primar

-Raportul  nr.12537 din 11.10.2018  al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea aprobarii contului de execuție  bugetara pe trim.III anul 2018

-Avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe trim III 2018  conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre:

            Art.2 Prezenta se comunică cu:

– Dl.Primar

– Serviciul buget, finanţe, contabilitate

– Instituţia Prefectului -judeţul Sălaj

-Trezoreria Jibou

– Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Mass-media/Publicitate

             

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                                     OPRIȘ MARIA

ANEXA LA HCL nr.118/2018

CONTUL DE   EXECUTIE BUGETARA

PENTRU   TRIM III 2018

                                                                    NR CRT VENITURI COD PREVEDERI

ANUALE  2018

PREVEDERI

TRIM  I+ II+III  2018

INCASARI

TRIM  III 2018

1 VENITURI TOTALE din care :   24.301.270,00 19.640.280,00 12.675.561,78
1.1 Sume def tva  din care 11.02 3.979.100,00 3.153.900,00 3.153.900,00
Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 3.926.200,00 3.110.000,00 3.110.000,00
Sume def TVA ptr drumuri 11.02.05 52.900,00 43.900,00 43.900,00
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18 324.820,00 250.520,00 220.806,87
Subv de la  bug stat 42.02 324.820,00 250.520,00 220.806,87
1.3 Sume exceed an precedent 40.02.14 11.076.610,00 9.130.440,00 2.200.000,00
1.4 VENITURI CURENTE 00.02 8.920.740,00 7.105.420,00 7.100.854,91
impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18 6.908,00
Cote def imp venit 04.02.01 4.144.000,00 3.325.570,00 3.262.463,65
Sume alocate cote defalcate 04.02.04 336.000,00 307.000,00 277.791,00
Imp cladiri PF 07.02.01.01 550.000,00 400.000,00 434.491,00
Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 850.000,00 710.000,00 883.255,62
 Impozit teren PF 07.02.02.01 250.000,00 200.000,00 143.772,00
Imp teren PJ 07.02.02.02 100.000,00 75.000,00 69.480,96
Imp teren extravilan 07.02.02.03 200.000,00 200.000,00 178.581,16
Taxe judiciare timbru 07.02.03 100.000,00 31.100,00 94.725,87
Impozit spectacole 15.02 3.000,00 3.000,00 1.039,80
Imp mij transp PF 16.02.02.01 460.000,00 360.000,00 401.880,77
Imp mij transport PJ 16.02.02.02 200.000,00 160.000,00 183.046,59
Taxe tarif elib licente 16.02.03 55.000,00 45.000,00 230.038,32
Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 39.000,00 36.000,00 15.754,80
Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 33.000,00 28.000,00 28.873,41
Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 765.000,00 590.000,00 407.665,24
Venit prest servicii(salubriz) 33.02 180.990,00 149.000,00 50.556,90
Venit taxe  administrar

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02 30.000,00 20.000,00 267,55
Venit amenzi 35.02 624.000,00 465.000,00 288.992,87
Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli 36.02 45.997,61
Venituri din valorif unor bunuri 39.02 93.880,00
Sume primite de la UE 48.02 750,00 750,00 1.391,79
CHELTUIELI TOTAL COD 24.301.270,00 19.640.280 10.080.165,43
Autoritati publice 51.02. 3.452.800,00 2.516.850 2.247.440,92
Chelt personal 2.665.600,00 1.984.550 1.809.107,00
Chelt materiale 470.500,00 382.700 305.701.75
Alte cheltuieli(59.40) 62.700,00 45.600 45.600,00
Chelt capital 254.000,00 104.000 87.032,17
Alte serv publice generale

Evidenta persoanei si alte serv=

54.02 280.240,00 224.240 168.875,41
Ch personal 219.040,00 164.290 162.500,00
Ch materiale 11.200,00 9.950 6.375,41
Fd rezerva 50.000,00 50.000
Ordine publica

Politie locala si protectie civila

61.02 753.040,00 588.740 519.152,68
Chelt personal 637.640,00 475.040 445.280,00
Ch materiale 25.400,00 23.700 15.562,68
Chelt capial 90.000,00 90.000 58.310,00
Invatamant 65.02 1.636.410,00 1.562.110 849.198,81
Chelt materiale   978.000,00 937.700 603.213,28
Proiecte cu finantare   512.410,00 512.410 170.521,52
Burse/ Ajutor social   42.000,00 37.000 17.148.01
Asistenta sociala   104.000,00 75.000 58.316,00
Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 549.100,00 491.650 363.037,85
Ch personal 298.700,00 241.400 215.935,00
Cheltuieli materiale 5.400,00 5.250 2.102,85
Transfer spital 245.000,00 245.000 145.000,00
Cultura,recreere,religie 67.02 1.258.470,00 1.211.590 438.479,17
Chelt personal 134.620,00 101.140 97.342,00
Ch materiale 508.850,00 505.450 257.264,43
Alte chelt-Asociatii si fundatii 125.000,00 115.000 44.006,00
Chelt capital 490.000,00 490.000 39.866,74
Asistenta sociala 68.02 3.242.200,00 2.370.900 1.973.674,00
Cheltuieli personal asistenti 1.492.000,00 1.112.000 1.004.271,00
Indemnizatii handicapati 1.641.000,00 1.214.000 962.780,00
Ajutor social –incalzire lemne 69.200,00 9.900 1.203,00
Asociatii si fundatii 30.000,00 25.000
Ajutor urgenta 10.000,00 10.000 5.420,00
Servicii si dezvoltare publica

Iluminat  si alim cu apa

70.02 5.162.980,00 4.091.810 809.032,46
Cheltuieli materiale 320.000,00 245.000 183.955,33
Chelt capital 4.842.980,00 3.846.810 625.077,13
Protectia mediului 74.02 1.118.900,00 763.820 319.887.75
Cheltuieli personal 322.300,00 240.720 237.144,00
Cheltuieli materiale 276.600,00 203.100 78.827,43
Chelt capital 520.000,00 320.000 3.916,32
Actiuni generale ec, comerciale 80.02 127.000,00 114.000 106.729,05
Cheltuieli materiale   127.000,00 114.000 106.729,05
Transporturi, strazi 84.02 6.372.140,00 5.356.580 2.025.577,25
Cheltuieli personal 775.540,00 577.980 501.998,00
Cheltuieli materiale 1.144.500,00 1.026.500 493.688,42
Chelt capital 4.452.100,00 3.752.100 1.029.890,83
Alte actiuni economice

Proiecte  de dezv multifunctionale

87.02 347.990,00 347.990 259.080,08
EXCEDENT 0 0 2.595.396,35

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                    SECRETAR ORAȘ  OPRIȘ MARIA