HOTARAREA 86 Din 14 iulie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                          HOTARAREA NR. 86   

                                          Din  14 iulie  2016

privind  modificarea tarifului  manoperei  pentru serviciile  prestate de catre SC Parc Industrial SRL.   

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 iulie 2016

Având în vedere

Statutul si Actul Constitutiv al Societatii Parc Industrial

– raportul nr 59/11.07  2016 al Sc SC Parc Industrial SRL.prin care se propune 

modificarea tarifului  manoperei  pentru serviciile  prestate de catre SC Parc Industrial SRL.   

-expunerea de motive a domnului primar ,avizul favorabil  al comisiei de specialitate  nr 3 a Consiliului local.

      Vazand prevederile OG  nr 71/2002 privind organizarea  si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

     In temeiul art. 36 alin 9  si 45(1), (2)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                                                    Hotărăşte:

                                                  Art. 1 – Se  aproba  modificarea tarifului  manoperei  pentru serviciile  prestate de catre SC Parc Industrial SRL la  valoarea de  7,5 lei/ora/muncitor.

 Cu data prezentei isi inceteaza  aplicabilitatea HCL nr 98 din 29.09.2015

                                                  Art. 2 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  doamna economist Tirintica Tabita Ana Maria  .

                                                  Art. 3  – Prezenta se comunică cu:

                        –    Dl. Primar

                        –     SC Parc Industrial SRL  

Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza SECRETAR

Muresan Augustin                                                                    Opris Maria