HOTĂRÂREA NR. 3 Din 9 ianuarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 3

                                                            Din 9 ianuarie 2015

              Privind aprobarea executia bugetului   pe trimestrul IV 2014.

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în 09.01.2015,

            Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  execuţia bugetului pe trimestrul IV  2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  RUS DAN                                                                              Contrasemnează:                                                                                                                     SECRETAR ORAŞ,

                                                                                  Opriş Maria