HOTĂRÂREA NR. 189 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  189

Din 19. 12  2017

Privind suplimentarea fondurilor necesare realizarii investiției „Puncte  subterane de colectare  a deșeurilor  menajere în orașul Jibou „

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară

   Având în vedere:

      – Expunerea de motive a domnului Primar

      – Raportul nr. 14.569/18.12.2017 al compartimentului Management de proiecte, investiții , achiziții publice prin care se propune suplimentarea fondurilor necesare realizării investiției „Puncte  subterane de colectare  a deșeurilor  menajere în orașul Jibou „cu înca 18.500 lei în care este inclus TVA.

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

    – HCL nr. 75/28.07.2017  privind rectificarea  bugetului pe anul 2017  din excedentul  bugetar al anului  anterior   pentru finanțarea unor obiective de investiții, respectiv puncte gospodărești  îngropate  cu valoarea de 181,00  miilei, iar prin HCL nr. 88/28.0.2017 s-a aprobat achiziționarea a trei puncte gospodărești subterane  de colectare a deșeurilor menajere;

            În baza prevederilor art. 41- 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b,  şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

            Art. 1  Se aprobă suplimentarea fondurilor necesare realizării investiției „Puncte  subterane de colectare  a deșeurilor  menajere în orașul Jibou” cu suma de 18.500 lei în care este inclus TVA.

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA