HOTARAREA NR.67 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.67

                                                  din 28 iulie 2015

Privind alocarea unor fonduri pentru buna desfasurare a actiunilor prilejuite de inaugurarea Casei de Cultura Jibou

            Consiliul Local al Orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 28 iulie 2015,

Având în vedere finalizarea investiei „Reabilitare si modernizare asezamant cultural Jibou” si necesitatea inaugurarii noului asezamant cultural din orasul Jibou la care vor fi invitati  reprezentanti ai CNI, constructorul, reprezentanti ai forurilor judetene, oficialitati din judet si orasul Jibou;

– raportul nr. 9333/22.07.2015 al Biroului buget, finanţe, contabilitate;  expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                             Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  5000 lei  din bugetul local pentru buna

desfasurare a actiunilor prilejuite de inaugurarea Casei de Cultura Jibou, cu invitati ai CNI, constructorul, reprezentanti ai forurilor judetene, oficialitati din judet si orasul Jibou.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

  Dumuta Mihaela                                                         Contrasemneaza:                                                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria