HOTĂRÂREA NR. 117 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 117

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind alocarea sumei de 3500 lei pentru acordarea de pachete-cadou grupelor de colindatori formate din copii in cadrul celei de-a XX-a editie a Festivalului de Colinde „In excelsis Deo” organizata de Casa orasenesca de Cultura Jibou.

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere:

– solicitarea cu nr.4 din 16.11.2015  Casei orasenesti de Cultura Jibou pentru acordarea unui sprijin financiar pentru realizarea de pachete-cadou grupelor de colindatori formate din copii in cadrul celei de-a XX-a editie a Festivalului de Colinde „In excelsis Deo” organizata in perioada 19-20 decembrie 2015.

– expunerea de motive a d.nei viceprimar

–  referatul nr. 14335/16.11.2015 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete-cadou grupelor de colindatori formate din copii in cadrul celei de-a XX-a editie a Festivalului de Colinde „In excelsis Deo” organizata de Casa orasenesca de Cultura Jibou.

–    avizele nr.14592, 14593 si nr.14594 din 23.11.2015 ale  comisiilor de specialitate   ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 3500 lei din bugetul local pentru acordarea pachete-cadou grupelor de colindatori formate din copii in cadrul celei de-a XX-a editie a Festivalului de Colinde „In excelsis Deo” organizata de Casa orasenesca de Cultura Jibou.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                Pop Iulius-Emmanuel                                                            SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria