HOTĂRÂREA nr.50 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.50

Din  28.04.2020

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al orașului JIBOU  în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Consiliul Local al oraşului JIBOU

Având în vedere Referatul de aprobare nr  4692/16.04.202  al Primarului orașului  Jibou  Raportul de specialitate nr 4698/16.04. 2020  al  Compartimentului Administratie publica loca relatii cu publicul   şi Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor a Consiliului Local;

În baza prevederilor  art.50 și art.51 alin.(1) din Anexa nr.1 intitulată „MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanța Militară nr. 3/24.03.23020, art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.3 lit.a și art.136 alin.1  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul  art. 139 alin. 3 lit. i și art. 196 alin. 1 lit. a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aprobă ca în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența fizică a consilierilor locali, ședințele comisiilor de specialitate, precum  și ședințele  Consiliului Local al orașului JIBOU  se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

            Art.2. Se aprobă procedura de desfășurare a ședintelor comisiilor de specialitate, precum și a ședințelor Consiliului Local al orașului JIBOU  în situațiile prevăzute la art.1  din prezenta hotărâre, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul general.

           Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                       – Primarul oraşului  JIBOU

                        -Institutia Prefectului –  Judeţul Sălaj;

                       – membrii consiliului Local al orașului JIBOU

                       – dosar hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA