HOTARAREA nr. 30 Din 04.03. 2020

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                     HOTARAREA   nr. 30

                                                      Din 04.03. 2020

Privind repartizarea sumei de 110.000 lei CS Rapid Jibou si incheierea contractului de finantare  

          Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

 • Rerefatul de aprobare nr 2553/28.02. 2020  a domnului primar
 • Raportul de specialitate  nr 2554/ 28.02.2020    al compartimentului contabilitate                prin care se precizeaza sumele locate in bugetul local pentru Sport ,
 • Anuntul de participare la procedura de selectie
 • HCL nr 150/28.10.2019 privind aprobarea Regulamentului  pentru finantarea  structurilor sportive  ale cluburilor  sportive de drept privat  infiintate pe raza UAT Oras constituite ca persoane juridice  fara scop patrimonial  detinatoare ale certificatului de identitate  sportiva
 • Referatul de aprobare a domnului primar   ,  avizele  favorabile ale comisiiilor de specalitate 1 si 3 ale Consiliului local.
 • Cererea de finantare depusa de CS Rapid Jibou
 • Procesul verbal al comisiei de specialitate nr 2 a  Consiliului local privind verificarea cererilor de finantare  din 20.02. 2020 
 • Raportul l nr  2598 /02.03. 2020   al comisiei de specialitate nr 2 a  Consiliului local prin care se propune repartizarea sumei de 110.000 lei      CS Rapid Jibou
 • Vazand prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si completarile ulterioare, a legii nr 69/2000 legea educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare HG  nr 1447/2007 Pentru aprobarea Normelor financiare  in activitatea sportiva  si alte acte  normative care reglementeaza  finantara activitatilor sportive de performanta , legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala
 • In conformitate cu prevederile art 129 (2);it c , art 139 (1,3)din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ
 • In temeiul prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                                                 HOTARASTE

       Art 1.- Se aproba  repartizarea sumei de 110.000 lei CS Rapid Jibou pentru finantarea  programului sportiv   prezentat in cererea de finantare  si incheierea contractului de finantare  anexat ,parte integranta din prezenta.

      Art 2.-  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul Primar   si Compartimenul Contabilitate

       Art 3-. Prezenta se comunica cu

 • Dl. Primar
 • Institutia Prefectului –judetul Salaj
 • Serv.Contabilitate
 • CS Rapid Jibou
 • Dosar hotarari/dosar de sedinta
 • Mass-media /Publicitate

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

       Indreies Ana –Claudia                                               Opris  Maria