HOTĂRÂREA  nr. 129 din 23.10.2018

HOTĂRÂREA  nr. 129

Din 23.10.2018

privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.III 2018

la Spitalul orășenesc Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive  nr.12770 din 17.10.2018 a domnului Primar

– adresa nr 2399/16.10.2018 a Spitalului Orășenesc Jibou privind necesitatea aprobarii contului de execuție  bugetara pe trim.III anul 2018 la Spitalul orășenesc Jibou;

– Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare;

-Avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară la Spitalul orășenesc Jibou,  pe trim III 2018  conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre:

            Art.2 Prezenta se comunică cu:

– Dl.Primar

– Serviciul buget, finanţe, contabilitate

– Instituţia Prefectului -judeţul Sălaj

-Trezoreria Jibou

– Dosar hotărâri/dosar de ședință

– Spitalul Orășenesc Jibou

– Mass-media/Publicitate

             

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                                     OPRIȘ MARIA

ANEXĂ LA HCL NR. 129/2018

CONTUL DE EXECUTIE PUBLICA BUGETARA

PENTRU TRIM III 2018

DENUMIRE INDICATOR COD Prevederi anuale 2018 PrevederiI

Trim. III 2018

Incasari

Trim. III 2018

VENITURI TOTALE din care:   10.770.000 8.065.000 7.411.708
Venit din prestări sevicii și alte activități

33.10.08

106.000

76.000

112.098

Venit din contractele încheiate cu Casa de asigurări de sănătate

33.10.21

4.500.000

3.400.000

3.119.659

Venit din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1.075.000

795.000

940.159

Venit din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la MS

33.10.31

20.000

15.000

1.509

Sume utilizate din excedentul anului trecut-funcționare

40.10.15.01

305.000

Sume utilizate din excedentul anului trecut-dezvoltare

40.10.15.02

150.000

150.000

Subvenții din bugetele locale pntru cheltuieli curente

43.10.00

85.000

85.000

85.000

Subventii din bugetele locale pntru cheltuieli de capital

43.10.14

160.000

160.000

60.000

Subventii din Bugetul Fondului de stat

43.33.00

4.674.000

3.384.000

2.788.283

Plati efectuate
CHELTUIELI TOTALE   10.770.000 8.065.000 7.157.359
Cheltuieli de personal 10 8.811.000 6.448.000 6.030.479
Bunuri si servicii 20 1.552.000 1.234.000 1.045.721
Alte cheltuieli –Burse rezidenti 59 97.000 73.000 21.159
Cheltuieli de capital 71 310.000 310.000 60.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                                     OPRIȘ MARIA