HOTĂRÂREA NR.136 din 27. 11. 2018

HOTĂRÂREA NR.136

Din 27. 11. 2018

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2018 potrivit

Hotărârii Consiliului Județean nr.135/30.10.2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 14.195/20.11.2018 a domnului Primar;

-Raportul nr.14.184/20.11.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2018 potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr.135/30.10.2018;

– Hotărârea Consiliului Județean nr.135/30.10.2018

– avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

În baza prevederilor art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2018, potrivit

Hotărârii Consiliului Județean nr.135/30.10.2018 astfel:

MIILEI

VENITURI

43.02.08   ” Subventii primite de la bugetele consiliilor locale

și judetene pentru ajutore în situații de extremă dificultate “       3,10

CHELTUIELI

CAP 84.03.03   STRĂZI                                                                              3,10

Ch materiale

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria