HOTĂRÂREA NR. 26

Din 13.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR. 26

Din 13.02.2023

privind aprobarea modificarii HCL 175 din 12.12.2022

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. Nr. 1784 / 10.02.2023;

-Raportul de specialitate nr. Nr. 1785 / 10.02.2023 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 1,3;

-Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetic și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetic moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – aprobat prin ordinal ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 444/2022 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 292  și 292 bis/25.03.2022 cu modificarile si completarile ulterioare;

– cererea de finantare depusa pentru realizarea obiectivului mai sus mentionat pe programul PNRR, componenta 5- proiectul “Renovare energetica moderata a blocurilor BL. I16-I14-I12-I10, BL. G8-G6-I22-I20-I18,BL. G18-G16-G14-G12-G10, Orasul Jibou”

solicitarea de clarificari transmisa prin intermediul platformei http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilortehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr. 175 din 12.12.2022 , conform anexei 1 si anexei 2 parte integranta din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Management de  Proiecte și Achizitii publice.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul Orașului Jibou

         -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

         -Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate

         -Publicitate /dosar de ședință  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

    POP IULIUS EMMANUEL                            SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA