HOTĂRÂREA NR.64 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.64

Din 26.05.2020

Privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Proiectului Tehnic pentru investitia  ”ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC-STÂLPI METALICI, LOC. JIBOU PE STRĂZILE WESSELENYI MIKLOȘ ȘI STADIONULUI, NR. FN, JUD. SALAJ”

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.5460 din 14.05.2020 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.5461/14.05. 2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Proiectului Tehnic pentru investitia ”ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC-STÂLPI METALICI, LOC. JIBOU PE STRĂZILE WESSELENYI MIKLOȘ ȘI STADIONULUI, NR. FN, JUD. SALAJ”

        -avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1  Se aprobă  Indicatori Tehnico-Economici si  Proiectului Tehnic pentru investitia ”ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC-STÂLPI METALICI, LOC. JIBOU PE STRĂZILE WESSELENYI MIKLOȘ ȘI STADIONULUI, NR. FN, JUD. SALAJ”conform devizului general anexat:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

Valoarea totala a investitiei este de : 69 708,75 lei la care se adauga TVA in valoare de 13 244,66 lei,

-din care C+M: 65 141,64 lei la care se adauga TVA in valoare de 12 376,91 lei

Valoarea investitiei este data de devizul general atasat.

Durata estimata de executie a lucrarilor este de 2 luni.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA