HOTĂRÂREA NR. 61 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 61

Din 28.05.2019

Privind aprobarea contului de execuție  bugetară la Spitalul Orășenesc Jibou

 incheiat in 31 decembrie 2018

  Consiliul Local al Oraşului Jibou,

   Având în vedere:

    – Expunerea de motive a domnului Primar ;

    – Raportul nr. 1054/13.05.019 al Spitalului orășenesc Jibou;

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

          În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

          Art. 1 Se aprobă contul de executie  bugetară la Spitalul Orășenesc Jibou

incheiat in 31 decembrie 2018 astfel :

DENUMIRE INDICATOR COD Prevederi initiale 2018 PrevederiI Trimestriale 2018 Incasari 31 decembrie 2018
VENITURI TOTALE din care:   10.620.000 10.380.000 9.859.749
Venit din prestari sevicii si alte activitati   33.10.08   106.000   146.000   160.294
Venit din contractele incheiate cu Casa de asigurari de sanatate   33.10.21   4.500.000   4.500.000   4.192.996
Venit din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat     33.10.30     1.075.000     1.295.000     1.284.159
Venit din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la MS   33.10.31   20.000   20.000   5.000
Sume utioolizate din excedent 10.15.00 0 150.000 0
Subventii din bugetele locale pt. cheltuieli de capital   43.10.14   160.000   160.000   160.000
Subventii din bugetele locale pntru cheltuieli curente   43.10.10   85.000                         85.000   85.000
Subventii din Bugetul Fondului de stat   43.33.00   4.674.000   4.024.000   3.972.300
        Plati  31 decembrie 2018
CHELTUIELI TOTALE din care:   10.620.000 10.380.000 9.884.516
CHELT. DE PERSONAL din care: 10 8.811.000 8.381.000 8.333.405
Salarii de baza 10.01.01 5.599.000 6.109.000 6.078.714
Sporuri conditii de munca 10.01.05 644.000 687.000 687.000
Alte sporuri 10.01.06 1.132.000 668.000 668.000
Fond afferent platii cu ora 10.01.11 727.000 312.000 299.645
Indemnizatia de hrana 10.01.17 424.000 349.000 349.000
Contributii de asigurari sociale de stat   10.03.01   61.000   61.000   60.635
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2.000 2.000 1.714
Contrtibutii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03   20.0000   20.000   19.883
Coontributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04     1.500     1.500     1.073
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06   500   500   461
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07   200.000   171.000   167.280
BUNURI SI SERVICII  din care: 20 1.552.000 1.667.000 1.329.952
Furnituri de birou 20.01.01 24.000 32.000 26.186
Material pentru curatenie 20.01.02 35.000 46.000 36.386
Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 180.000 190.000 155.954
Apa, canal si salubritate 20.01.04 35.000 35.000 28.513
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10.000 10.000 7.632
Piese de schimb 20.01.06 5.000 3.300 288
Posta, telecomunicatii, radiuo, tv, internet   20.01.08   19.000   24.000   19.497
Material si prestari de servicii cu character functional   20.01.09   89.000   121.700   119.971
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   20.01.30   155.000   170.000   163.895
Reparatii curente 20.02.00 145.000 150.000 100.228
Hrana pentru oameni 20.03.01 160.000 180.000 164.327
Medicamente 20.04.01 270.000 280.000 269.724
Materiale sanitare 20.04.02 105.000 110.000 96.788
Reactivi 20.04.03 115.000 120.000 81.474
Dezinfectanti 20.04.04 50.000 55.000 37.081
Uniforme si echipamente 20.05.01 21.000 21.000 1.096
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 20.000 10.000  
Alte obiecte de inventar 20.05.30 79.000 74.000 15.175
Deplasari interne, detasari, transferari   20.06.01   15.000   15.000   937
Pregatire profesionala 20.13.00 20.000 20.000 4.800
BURSE REZIDENTI 59.01.00 97.000 22.000 21.159
ALTE ACTIVE FIXE 71.01.30 160.000 310.000 200.000

DEFICIT 24.767

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul Orășenesc Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Orașului Jibou.        

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Spitalul orășenesc Jibou

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Trezoreria Jibou

          -Dosar hotărâri

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        Contrasemnează:

             MICLE  CORINA                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                    Opriș Maria