Proiect de hotarare nr. 32/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞ JIBOU

VICEPRIMAR

                                                Proiect de hotarare nr. 32/2016

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a  doua parcele teren situate in orasul Jibou, Parcul Industrial  apartinand  domeniului privat al orasului Jibou.

            Viceprimar al orasului Jibou,

            Având în vedere referatul nr. 1963/14.02.2016 al Biroului urbanism si contabilitate,.

            In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.c coroborat cu art.123 alin 1 si 2  din

Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aproba  vanzarea prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a doua parcele de teren  situate in orasul Jibou, in incinta Parcului Industrial, astfel:

–  o parcela in suprafata de 2751 mp inscrisa in CF 52681 cu un pret minim de pornire de 45.000 lei;

– o parcela in suprafata de 2822 mp inscrisa in CF 52683 cu un pret  minim de pornire de 46250 lei.

Art. 2– Se aproba Caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti conform Anexei nr.1 care face parte integranta din proiectul de  hotarare.

            Art. 3 – Se aproba raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat, conform Anexei nr.2 care este parte integranta din proiectul de hotarare.

            Art.4 – Se desemneaza doi  consilieri pentru a face parte din comisia de licitatie.

            Art. 5– Se imputerniceste d.na Indreies Ana-Claudia, viceprimarul orasului Jibou pentru a semna in fata notarului public contractul de vanzare cumparare a imobilului.

            Art. 6 – Prezenta se comunică cu:

VICEPRIMAR,                                                           Avizat legalitatea:

Indreies Ana Claudia                                                    Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria