HOTARAREA NR. 23 Din 23 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 23

                                                Din 23 februarie 2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna martie 2016

Consiliul Local al orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 23.02. 2016

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier  BUJOR IOAN pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna  martie 2016.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Vincze Ioan                                     Contrasemneaza:

                                                                         Secretar oras,

                                                                        Opris Maria